หมายเลขติดต่อต่างๆ กับวัดพระบาทน้ำพุ :
 
 
กรุณาอ่านเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตและการประสานงานกับเจ้าหน้าที่วัด
  วัดพระบาทน้ำพุ

       ขอแจ้งให้ท่านผู้มีจิตศรัทธากับวัดพระบาทน้ำพุทุกท่านได้ทราบ  หากมีท่านผู้ใดพบเห็นพระภิกษุออกบิณฑบาต หรือ ทำการเรี่ยไรในรูปแบบต่างๆ ในนามของวัดพระบาทน้ำพุ  ไม่ว่าจะเป็นพระรูปเดียว หรือ ลักษณะเป็นกลุ่มก็ตาม  ให้ผู้พบเห็นสามารถแจ้งตำรวจใกล้เคียงเพื่อทำการตรวจสอบได้ทันที  เพราะการบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆ ในนามของวัดพระบาทน้ำพุนั้น  จะมีเพียงพระอุดมประชาทรรูปเดียว และ คณะลูกศิษย์ติดตามเท่านั้น

 
  การเข้าเยี่ยมวัดพระบาทน้ำพุเป็นหมู่คณะ

       หากท่านใดต้องการทำบุญ  ศึกษาดูงานหรือเยี่ยมผู้ป่วยเป็นหมู่คณะ  กรุณาแจ้งวัน - เวลา  และจำนวนคณะที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานล่วงหน้า

        สามารถติดต่อได้ที่  โทร / แฟกซ์ : 036-451-020,  08-9742-0729 ต่อ 101,  102

        หรือสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์เฉพาะเรื่องได้ดังต่อไปนี้

     ใบอนุโมทนา  สลิป  โอนเงิน budaids@hotmail.com
     สอบถามข้อมูล phrabatnampu@hotmail.com
     ศึกษาดูงาน aidstemple@hotmail.com


           หรือส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าถึง
    หัวหน้าโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 
        มูลนิธิธรรมรักษ์  โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
        เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000

 
  ข้อมูลเชิงลึก

        ท่านใดต้องการข้อมูลเชิงลึก  กรุณาทำหนังสือแจ้งถึงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอย่างละเอียด  ส่งถึง
   
  ประธานกรรมการบริหาร 
         มูลนิธิธรรมรักษ์  โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์
         เทศบาลเมืองเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000
         โทร / แฟกซ์ : 036-413-805,  08-1451-6193,  08-1948-3602

 
  ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ

      * ขอข้อมูลการบันทึกภาพ หรือ การถ่ายทำรายการภายในวัดพระบาทน้ำพุ *

      1. ทำหนังสือขออนุญาตโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น จุดประสงค์  เป้าหมายโครงการ  วัน - เวลา  ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน  จำนวนบุคคลากรดำเนินงาน ฯลฯ พร้อมลงนามผู้รับผิดชอบ  เสนอประธานกรรมการบริหารมูลนิธิธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ

       2. สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางหน่วยงานราชการออกให้  แสดงรูปถ่ายและรายละเอียดของผู้เข้ามาปฎิบัติงาน

       3. จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
           โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์  มูลนิธิธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ
           ตู้ ปณ. 83  ตำบลเขาสามยอด   อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี  15000
           หรือทางโทรสาร  036-413-805

    4. ในกรณีไม่สามารถทำหนังสือ  สามารถสอบถามและแจ้งรายละเอียดล่วงหน้า  เพื่อประโยชน์ในการประสานงานอย่างน้อย 7 วัน  ได้ที่เบอร์โทรศัพท์  08-5155-9088,  08-1948-3602,  08-1451-6193  โทรสาร  036-413-805

        * ถ้ามีการบันทึกภาพหรือเทปโทรทัศน์ต้องแจ้งหน้าที่ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง *


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *