** " เมตตาธรรมค้ำจุนโลก " **
 
 
หน่วยนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยม
 
 
 
image
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงานกับวัดพระบาทน้ำพุ :

 

 โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 1  มูลนิธิธรรมรักษ์ 
  วัดพระบาทน้ำพุ  จังหวัดลพบุรี

 

ลำดับ

 

ตำแหน่ง

 

อัตรา

 

คุณสมบัติ

1   นักโภชนาการ 1   ปวส. - ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
2   พนักงานผู้ช่วยพยาบาล 5   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
       

 

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร :

รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1.5 x 2  นิ้ว  จำนวน  รูป
-  สำเนาปริญญาบัตร  และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่สมัคร 
   จำนวน
  1 
ฉบับ   โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
-
 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานออก
   ให้
  โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  และในวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิด
    รับสมัครมายื่นแทนได้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้  จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ฉบับ
สำเนาหลักฐานอื่น ๆ   เช่น  ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิงใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 
 (ในกรณีที่ชื่อ นามสกุลในหลักฐานไม่ตรงกันอย่างละ 
ฉบับ

วัน-เวลา-สถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2553 เป็นต้นไป   ณ สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 1   วัดพระบาทน้ำพุ เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทรศัพท์
 036- 413805, 089 -7420729, 089-7420730, 89 -7420731  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
16.30 น.