ประวัติท่านเจ้าคุณ

พระราชวิสุทธิประชานาถ
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

วัดพระพุทธบาทประทานพร หรือ วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาทเป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษา และฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อเดิม ..... อลงกต พลมุข

เกิด ..... ๙ ธันวาคม ๒๔๙๖

บิดา ..... นายเสย พลมุข

มารดา ..... นางนิต พลมุข

บ้านเกิด ..... อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ ..... จบชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนันทวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๑๖ ..... จบชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๑๙ ..... ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๒๒ ..... ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

พ.ศ. ๒๕๓๑ ..... นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๐ ..... ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๒ ..... ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. ๒๕๔๔ ..... ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. ๒๕๔๕ ..... ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,
ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. ๒๕๔๗ ..... ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี (จังหวัดลพบุรี),
ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตำแหน่งและสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๒๒ ..... อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ได้ฉายา "อลงกต ติกฺขปัญโญ" พระครูบุญบาลประดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๒๙ ..... ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดเขาสมโภชน์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และเริ่มศึกษาทางธรรมอย่างจริงจัง โดยออกธุดงค์ไปตามป่าเขาและถ้ำต่างๆ หลายจังหวัด เป็นเวลา ๒-๓ ปี

พ.ศ. ๒๕๓๑ ..... พระเถรานุเถระได้ขอให้มาจำพรรษาที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๓ ..... รักษาการเจ้าอาวาส วัดพระบาทน้ำพุ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมสำนักเรียน วัดพระบาทน้ำพุ

พ.ศ. ๒๕๓๖ ..... ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๓๙ ..... ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ “ พระครูอาทรประชานาถ ”

พ.ศ. ๒๕๔๖ ..... ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ ในราชทินนาม ที่ “ พระอุดมประชาทร ”

พ.ศ. ๒๕๕๙ ..... ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณชั้นราชาคณะ ชั้นราชฯ ในราชทินนาม ที่ “ พระราชวิสุทธิประชานาถ ”

ด้านสังคมสงเคราะห์ (การศึกษา)

พ.ศ. ๒๕๔๒ ..... ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์

พ.ศ. ๒๕๔๔ ..... ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลธรรมรักษ์ สำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบปัญหาจากโรคเอดส์

พ.ศ. ๒๕๔๖ ..... ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนธรรมรักษ์บริบาล เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการพยาบาลในการดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์

พ.ศ. ๒๕๔๗ ..... ก่อตั้งและอุปถัมภ์โรงเรียนแพทย์แผนไทยธรรมรักษ์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านแพทย์ แผนไทยในการดูแลเด็ก, ผู้ป่วยโรคเอดส์รวมถึงพระสงฆ์

ด้านสาธารณประโยชน์

พ.ศ. ๒๕๓๕ ..... ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ บ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายโดยวิถีทางพุทธแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๓๗ ..... ก่อตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ

พ.ศ. ๒๕๓๘ ..... จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ

พ.ศ. ๒๕๔๐ ..... ก่อตั้งโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗ ..... ก่อตั้งโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี,
ก่อตั้งและอุปถัมภ์ บ้านเด็กธรรมรักษ์  ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี,
ก่อตั้งและอุปถัมภ์ บ้านพักคนชรา  ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๐ ..... ก่อตั้งวัดธรรมรักษ์ ที่โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๒ ..... ก่อตั้งศูนย์สงเคราะห์ประชาชน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

อดีตจนถึงปัจจุบัน ..... งานเผยแผ่ศาสนาธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ เช่น รายการธรรมรักษ์ และหัวใจสีขาว ฯลฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชุมชนและสังคม